Cereri şi formulare

 

Regăsiţi mai jos informaţii utile şi actele necesare în interacţiunea cu diferite compartimente din primărie:

 

STARE CIVILĂ

NAŞTERECĂSĂTORIEDECESDIVORŢ

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII:

Competenţa: primăria localităţii în care a avut loc naşterea – compartimentul de stare civilă.

Termen:

 • 15 zile de la data naşterii copilului născut viu şi aflat în viaţă;

 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

Acte necesare

 • buletine de identitate/cărţi de identitate părinţi – în original;

 • paşaport pentru cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;

 • certificate de naştere părinţi – în original;

 • certificatul de căsătorie al părinţilor;

 • certificat constatator al naşterii;

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI:

Competenţa: primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa – compartimentul de stare civilă.

Termen: 10 zile calendaristice de la data declaraţiei de căsătorie (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria unde urmează să se încheie căsătoria.

Acte necesare:

 • certificatele de naştere – în original;

 • actele de identitate pentru viitorii soţi;

 • acte din care să rezulte încetarea, anularea sau desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul);

 • declaraţie pe proprie răspundere (dacă este la prima căsătorie)

 • certificatele prenupţiale de la medic – valabile 14 zile de la data emiterii.

ÎNREGISTRAREA DECESULUI:

Competenţa: primăria localităţii pe raza căruia s-a produs decesul – compartimentul de stare civilă.

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen care cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Orice înregistrare a decesului în afara acestui termen, se face cu viza Parchetului.

EXCEPŢIE:

O reprezintă decesul datorat unei sinucideri, accident sau moarte violentă, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, situaţie în care declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului.

Acte necesare:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul sanitar care a constatat decesul;

 • actul de identitate al celui decedat (B.I. sau C.I.);

 • certificatul de naştere, de căsătorie al persoanei decedate;

 • B.I./C.I. al persoanei care declară decesul.

 

DESFACEREA CĂSĂTORIE PRIN DIVORŢ, PE CALE ADMINISTRATIVĂ:

Soţii care vor dori să divorţeze vor putea să apeleze la calea administrativă, prin serviciul de stare civilă, conform proiectului noului cod civil.

DE REŢINUT:

Divorţul pe cale administrativă poate interveni numai în condiţiile în care ambii soţi sunt de acord cu divorţul şi nu există copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi.

Taxa pentru divorț pe cale administrativă – 500 RON.

Competenţa este dată ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei.

Acte necesare:

 • certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;

 • documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;

 • declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă în situaţia în care ultima locuinţă comuna declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate.

URBANISM

CERTIFICAT DE URBANISMAUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

ACTE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM:

 • Cerere-tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;

 • Plan de situatie, elaborat pe suport tipografic – vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;

 • Titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie);

 • Extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea adeministrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;

 • Documentul de plata a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism (copie).

 • Conform precizarilor privind completarea formularului “Cererea pentru emiterea cerificatului de urbanism”, elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere.

ATENŢIE:

Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei.

ACTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE:

Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001 (lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991) si va cuprinde:

 • Cererea de eliberare a autorizatiei de construire;

 • Anexa la cererea completata;

 • Chitanta de achitare taxei de eliberare a autorizatie de construire/desfiintare;

 • Planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);

 • Certificatul de urbanism;

 • Toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

 • Acte notariale (la nevoie);

 • Memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);

 • Referatele verificatorilor de specialitate;

 • Referatele expertilor tehnici (la nevoie);

 • Actele de proprietate asupra terenului

 • Proiectul pentru autorizare – acesta este compus din:

   

  • Planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);

  • Planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;

  • Planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei

  • Planul de invelitoare

  • Sectiune caracteristica

  • Toate fatadele

DE REŢINUT:

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta procent (0.5% si 1%) din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei si de zona de contruire.

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale.

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

VENIT MINIM GARANTATALOCAȚIE SUSȚINERE FAMILIEINDEMNIZAȚIE COPILAJUTOR ÎNCĂZIRE

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);

 • BI/CI/CI provizorie;

 • Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;

 • Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;

 • Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;

 • Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;

 • Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;

 • Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;

 • Dosar cu şină.

DESCĂRCAŢI CERERE:

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip;

 • Documente doveditoare privind componenţa familiei (original şi copie):

 • BI/CI; livret de familie; certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani); sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;

 • Adeverinţa de la unitatea şcolară (dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ);

 • Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate – că sunt în întreţinerea familiei;

 • Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din: salariul net şi alte drepturi salariale (se va specifica şi valoarea tichetelor de masă); pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; alocaţii; burse; ajutoare;

 • Alte surse de venit obţinute din: arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industrial;

 • Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol;

 • Certificat fiscal (soţ/soţie) eliberat de Primărie;

 • Dosar cu şină (2 bucăţi).

DESCĂRCAŢI CERERE:

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;

 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5, alin.(2), nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;

 • Adeverinţă pentru celălalt părinte de la locul de muncă din care să rezulte că a plătit stagiul de cotizare pe ultimile 12 luni, anterior datei naşterii minorului;

 • În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară. Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului (Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/Administraţia Finanţelor Publice).

 • Declaraţie notarială (sub sancţiunea falsului în declaraţii), în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte;

 • Certificat de naştere minor (copie);

 • BI/CI ambii părinţii (copie);

 • Dosar cu şină.

DESCĂRCAŢI CERERE:

ACTE NECESARE:

 • Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);

 • BI/CI/CI provizorie;

 • Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;

 • Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;

 • Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;

 • Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;

 • Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;

 • Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;

 • Dosar cu şină.

DESCĂRCAŢI CERERE:

REGISTRU AGRICOL

ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL

Înscrierea in registrul agricol se face in baza O.G. nr.28/2008 aprobata prin Legea nr. 98/2009 si a Normelor Tehnice privind completarea registrului agricol. Se pot inscrie terenuri agricole aflate pe raza comunei ( intravilan si extravilan) pe categorii de folosinţă ( arabil, vie , livada, păşune, alte terenuri, curţi-construcţii) şi efective de animale .

Acte necesare:

Deţinătorii de terenuri agricole pot solicita înscrierea în evidenţele agricole în baza unei cereri la care se adaugă în copii:

 • actul de proprietate ( titlu de proprietate emis in baza legii nr.18/1991, contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie )

 • cartea funciară

 • actul de identitate.

După efectuarea înregistrării, persoana poate solicita certificate cuprinzând datele din registrul agricol , certificate necesare la diverse instituţii ( Directia Agricolă, Taxe si Impozite , Judecătorie ).
Eliberarea certificatelor se face in baza unei cereri depuse la sediul Primăriei.
Persoanele care nu deţin terenuri agricole pe raza comunei pot solicita certificate care să ateste acest fapt .

NOTĂ:

Pentru eliberarea adeverintelor de Compartimentul Registrul Agricol, solicitantul trebuie sa achite o taxa stabilita de Hotararile Consiliului Local privind aprobarea impozitelor si taxelor locale.

 

TAXE SI IMPOZITE

PERSOANE FIZICEPERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE:

1. Declarare si impunere cladiri

 A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc

 • Certificat energetic ( Copie )

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL 2016. 

           

 • Contract de vanzare –cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca (definitiva si irevocabila), certificat de mostenitor, act de adjudecare; etc

 • Act de identitate pentru toti proprietarii

 • Releveu ;

B. Cladiri nou construite

 • Certificat energetic ( Copie )

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice model ITL2016

           

 • Autorizatia de construire;

 • Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie si memoriu tehnic ;

 •  In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii, procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor (Inspectoratul de Stat in constructii);

 •  Act de identitate pentru toti proprietarii.

2. Declarare si impunere teren

 • Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice ITL2016

           

 • Titlul de proprietate, procesele verbale de punere in posesie, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisia locala, chiar daca nu este emis titlul de proprietate/ act de vanzare-cumparare/certificat de mostenitor, etc.

 • Certificat numar postal(acolo unde este cazul)

 • Documentul prin care ii este atribuit in folosinta/administrare terenul

 • Act de identitate pentru toti proprietarii

3. Scoatere din evidente cladiri/terenuri

 • Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale

 • Actul de vanzare – cumparare, de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc.

 • Autorizatie de demolare si proces verbal de receptie(de desfiintare)

 • Actul de identitate

4. Declarare si impunere mijloace de transport

 • Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice model ITL 2016

         

DESCĂRCAŢI:

 • Actul de dobandire(ex.: contract de vanzare-cumparare/factura fiscala/act de donatie,etc.) tradus in limba romana(acolo unde este cazul) in conformitate cu prevederile art. 8 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Actul de identitate;

 • Cartea de identitate ;

 • Fisa de inmatriculare;

 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul;

 • Adeverinta eliberata de R.A.R.sau alta unitate autorizata, care sa ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport –marfa cu masa totala de peste 12 tone

 • In cazul mijloacelor de transport asupra carora dreptul de proprietate s-a dobandit in strainatate si inmatriculate in circulatie pe teritoriul altei tari (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulatie in tara respectiva, data dobandirii fiind in acest caz data radierii din circulatie ; in lipsa acestui document, contribuabilul va da o declaratie pe propria raspundere in care va declara ca nu detine documentul mai sus mentionat si va mentiona data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul Romaniei, aceasta fiind si data dobandirii.

5. Scoaterea din evidente a mijloacelor de transport:

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală 

 • Certificatul de distrugere sau actul de vanzare cumparare

 • Certificatul de radiere politie pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6

 • Actul de identitate

 • Taxa eliberare certificat fiscal, se achita la casieria institutiei

6. Eliberare certificat de atestare fiscala

 • cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor fizice model ITL 2016 

         

DESCĂRCAŢI:

 • actul de identitate

 • certificatul de deces, in cazul solicitarii de catre mostenitori a certificatului fiscal in vederea dezbaterii succesiunii

 • documente din care sa reiasa calitatea de mostenitor al solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii si acolo unde este cazul testamentul

 • imputernicire in original sau copie legalizata

 • timbru fiscal sau taxa timbru – se achita la casieria institutiei

7. Scutiri

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor fizice

 • B.I/C.I ale ambilor soti (unde e cazul)

 • Certificat de casatorie (unde e cazul)

 • Actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicita scutirea de la plata impozitelor

 • Documentul justificativ in baza caruia se acorda scutirea( certificat de incadrare in grad de handicap/invaliditate, certificatul de revolutionar eliberat in baza legii nr. 341/2004 (pentru cladiri), hotararea eliberata in baza legii nr. 118/1990, legitimatie de veteran razboi, vaduva de razboi, vaduva nerecasatorita a veteranilor de razboi, carte de identitate a autovehiculului in care se mentioneaza ca autovehicul este adaptat handicapului sau ca acesta este vehicul istoric)

8. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

9. Inregistrari mopede

 • Taxa inmatriculare – se achita la casieria institutiei

 • Declaratia de impunere

 • Cerere pentru eliberare numere (placuta)

 • Copie BI/CI

 • Dovada ca s-a efectuat Inspectia Tehnica Periodica

 • Copie carte de identitate cu folie securizare RAR

 • Copia actului de dobandire

 • Certificat de atestare fiscala emis de DITL al unitatii administrativ-teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul

10. Radieri mopede

 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport 

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală 

 • Copie BI/CI

 • Copie act instrainare

 • Taxa eliberare certificat fiscal in valoare de 4 lei– se achita la casieria institutiei

 • Talon si placuta de inmatriculare in original

NOTĂ:

In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

NOTĂ:

TOATE  ACTELE, anexe la declaratiile/cererile tip, SE PREZINTĂ IN ORIGINAL şi COPIE!

Copiile se reţin şi vor purta menţiunea "Conform cu originalul" şi semnătura olografă a reprez. contribuabilului.

1. Declarare cladiri:

A. In cazul cladirilor construite cu Autorizatie de Construire:

 • Autorizatia de construire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Anuntul de incepere al lucrarilor inregistrat la organul emitent al autorizatiei de construire,

 • Proces verbal de receptie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Balanta de verificare,

 • Analitic cont 231 cu evidentierea platilor catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C. si copii ale documentelor de plata,

 • Analitic cont 213 cu evidentierea echipamentelor tehnologice aferente investitiei,

 • Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct investitiei,

 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Schita cu suprafata construita la sol.

B. In cazul cladirilor dobandite cu act de vanzare cumparare, donatie, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila:

 • Actul de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Fisa bunului imobil,

 • Balanta de verificare,

 • Analitic oricare alt cont in care s-au inregistrat cheltuieli atribuite direct achizitiei.

C. In cazul cladirilor dobandite prin act de adjudecare:

 • Proces verbal de licitatie ( copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Cuantumul cheltuielilor de executare,

 • Balanta de verificare.

D. In cazul cladirilor redobandite prin rezilierea unui contract de leasing:

 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnata si stampilata),

 • Raportul de evaluare necesar inregistrarii in contabilitate,

 • Balanta de verificare

 • Copie CUI;

 •  Delegatie + copie CI delegat.

2. Declarare terenuri:

 • Declaratie de impunere completata si stampilata cu suprafata totala, din care construita la sol 

 • Act dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

 • Schita cadastrala;

 • Balanta de verificare;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

3. Incetari terenuri/cladiri:

 • Cerere/adresa de scoatere din evidenta si declaratie cu valoarea/suprafata ramasa in cazul vanzarilor partiale;

 • Document instrainare (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

 • Balanta de verificare;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

4. Acte necesare pentru reevaluare:

 • Declaratie cu noile valori rezultate in urma reevaluarii; 

 • Raport de reevaluare intocmit de specialisti in domeniu;

 • Hotarare Consiliu Administratie referitoare la aprobarea si inregistrarea acestuia in  evidentele contabile la incheierea exercitiului financiar;

 • Dovada reevaluarii intregii grupe de constructii cf. Ordin 3055/2009 ;

 • Balanta lunii in care s-a inregistrat reevaluarea;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

5. Modificari valori de impunere cladiri:

 • Declaratie;

 • Acte care au stat la baza modificarii;

 • Adresa cu evidenta cronologica in cazul modificarilor succesive;

 • Nota contabila, balanta analitica, bilant la declararea intarziata;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

6. Declarare autovehicule:

 • Declaratie auto completata si stampilata;

 • Act de dobandire (copie conform cu originalul, semnata si stampilata)

1)       Pentru autovehicule in proprietate :

 • factura in cazul dobandirii de la persoana juridica,

 • factura reziduala in cazul teminarii contractului de leasing,

 • contract vanzare-cumparare  in cazul dobandirii de la persoana fizica

 • pentru autovehiculele importate – declaratie vamala pentru autoturismele cumparate din tari extracomunitare sau Factura tradusa de un traducator autorizat pentru autoturismele cumparate din tari comunitare (copii conforme cu originalul, semnate si stampilate);

2)       Pentru autovehicule in leasing :

 • copie contract leasing si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate)
 • copie contract novatie/cesiune si copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate si stampilate)
 • Cartea de identitate (copie + original);
 • Adeverinta RAR sau de la producator pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;
 • Fisa de inmatriculare vizata de autoritatea administrativ-teritoriala unde vanzatorul are domiciliul/sediul;
 • Certificatul de atestare fiscala atat in cazul transmiterii dreptului de proprietate cat si in cazul transmiterii dreptului de folosinta (cesiune sau novatie) ;
 • Copie CUI;
 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice.

7. Incetari auto:

 • Plata la zi a tuturor obligatiilor bugetare;

 • Cerere de scoatere din evidenta, completata, stampilata;

 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal in cazul persoanelor juridice; 

 • Factura de vanzare, certificat distrugere (REMAT), contract cesiune sau novatie (copie conform cu originalul, semnata si stampilata);

 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)

 • Fisa de inmatriculare ;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

8. Transfer auto:

 • Cerere de transfer;

 • Copie CUI nou;

 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – Registrul Comertului;

 • Copie Sentinta Judecatoreasca;

 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;

 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)

 • Urmeaza incetarea patrimoniala in baza confirmarii luarii in evidenta fiscala a unitatii administrativ teritoriale unde solicita transferul;

 • Copie carti de identitate autovehicole, in cazul in care se inregistreaza transferul de la alt sector la sectorul 3;

 • Fise de inmatriculare;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

9. Modificari ale sediului social:

 • Cerere din partea societatii de solicitare a schimbarii sediului;

 • Copie CUI nou;

 • Copie Cerere inscriere Mentiuni – Registrul Comertului;

 • Copie Sentinta Judecatoreasca;

 • Fise de inmatriculare ;

 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

10. Eliberari certificate fiscale indiferent de destinatia acestora:

 • Cerere tip completata si stampilata;

 • Achitarea tuturor obligatiilor bugetare scadente :

  • in cazul instrainarii bunurilor mobile si imobile inclusiv luna in curs,

  • in celelalte cazuri plata la scadenta;

 • Copie actul de folosinta al spatiului (contract de inchiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de functionare;

 • Balanta sintetica (ultima luna inchisa conform legislatiei in vigoare) si Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidentierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate si / sau marfa)

 • Taxa de eliberare certificat fiscal la casierie;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

11. Restituiri/compensari:

 • Cerere de restituire/compensare;

 • Documentele de plata in original sau copie conform cu originalul, semnata si stampilata, dupa caz, prin care s-au achitat sumele catre bugetul local sector 3;

 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de instrainare, hotarari judecatoresti definitive si irevocabile etc);

 • Balante analitice;

 • Inventarul mijloacelor de transport, etc, in functie de situatia particulara a fiecaruia ;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

12. Declarare ocupare domeniu public:

 • Declaratie tip completata si stampilata;

 • Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafetei;

 • Schita amplasament;

 • Copie CUI;

 • Delegatie + copie CI delegat.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

13. Scutiri:

 • Cerere pentru acordarea scutirii in cazul persoanelor juridice.

 • Actul de propietate al bunului pentru care se solicita scutirea la plata ;

 • Documente justificative in baza carora se solicita scutirea ;

 • Copie CUI ;

 • Delegatie + copie C.I. delegat.

* Nota :  In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice

14. Stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate:

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

 • declaratie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

 • delegatie

 • copie c.i. delegat

 • contract spatiu unde se desfasoara activitatea de reclama/afisaj/publicitate

 • schita cu dimensiuni a reclamei respective

 • autorizatie de construire si memoriu tehnic cu schita casetei luminoase(acolo unde este cazul;)

 • contractul de prestari servicii de publicitate si factura emisa; in cazul in care factura cuprinde prestari de servicii pentru mai multe unitati administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

* Nota : In cazuri specifice pot fi solicitate si alte documente care sa ateste veridicitatea unor stari de fapt specifice