PRIMAR

Primar Marius Nicolae Bocancila

Marius Nicolae BOCANCILĂ

Ales în funcţia de primar în iunie 2016. 

Apartenenţă politică: P.S.D

Telefon:0726 774628 /0742 073064

E-mail: Bocancilamarius@yahoo.com

Date biografice

Dată naştere: 06.12.1967

Loc. naştere:com.Schela, jud.Teleorman

Naţionalitate:Român

Religie:Ortodox

Stare civilă:Căsătorit, 2 copii

Stagiu militar:Satisfăcut

Profesie:Silvicutor

Adresa:com. Trivalea – Moşteni, jud.Teleorman

Studii: Superioare

Interval Denumire studii

1982-1986

Liceul Silvic Brăneşti

2008 – 2011

Facultatea de Management Braşov

Experienţă profesională

Interval Societate/Instituţie

1990 – 2008 

Ocolul Silvic Slăveşti

Activitate în administraţie

Interval Funcţie Instituţie publică

2008 – 2012

Viceprimar

Primăria Trivalea Moşteni

2012 – Prezent

Primar

Primăria Trivalea Moşteni

Program audienţă

Zi din săptămână Interval orar
Marţi 10:00 – 12:00

Declaraţii

 • Declaraţie de avere – In constructie
 • Declaraţie de interese – In constructie

INSTITUŢIA PRIMARULUI
 • Primarul este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa consiliului de buna funcţionare a acesteia
 • Reprezintă oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţtie
 • Îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite.
 • Conduce serviciile publice locale, fiind sprijinit în activitatea sa de către cei doi viceprimari şi de către secretar
 • Funcţionarea eficientă a acestei instituţii este asigurată de către direcţii.
 • Emite avize, acorduri şi autorizaţii, exercitându-şi atribuţiunile prin intermediul dispoziţiilor.
 • Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, ordinea publică şi liniştea locuitorilor.
 • Asigura elaborarea regulamentului local de urbanism şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le supune aprobării Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii.
 • Supraveghează inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin oraşului.

ATRIBUŢIILE PRIMARULUI

Legea 215/2001 (republicată, actualizată), privind administraţia publică locală

ART. 63

(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 • a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 • b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 • c) atribuţii referitoare la bugetul local;
 • d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 • e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 • a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 • a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 • a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
 • d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 • e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 • h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.