INFORMAȚII S.P.C.L.E.P

GENERALITĂȚI

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR AL COMUNEI TRIVALEA-MOȘTENI, JUDEȚ TELEORMAN , fără personalitate juridică, a fost înființat, în anul 2015, în baza H.C.L nr.32/19.10.2015 și functionează în subordinea consiliului local al comunei TRIVALEA-MOȘTENI.

Scopul serviciului public comunitar local este acela de a exercita competențe ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor în sistem de ghișeu unic.

Serviciu public comunitar local este organizat la nivel de compartiment astfel:

 • 1 post – EVIDENȚA PERSOANELOR

Consilier RUȘANU ANCUȚA-IONELA Coordonator

 • 1 post – STAREA CIVILĂ

​​Referent BANCEA LILIANA LUMINIȚA

S.P.C.L.E.P TRIVALEA-MOSTENI primește și soluționează cererile cetațenilor cu probleme specifice de evidență a persoanelor din comunele TRIVALEA-MOȘTENI, TĂTĂRĂȘTII DE JOS si TĂTĂRĂȘTII DE SUS.

DATE CONTACT

0742 073 064

spcleptrivalea@djeptr.ro
Com.Trivalea-Moşteni, sat Trivalea-Moşteni,

str. Alexandriei, nr. 105

PROGRAM DE LUCRU
 • LUNI 08:00 – 16:30

 • MARȚI 08:00 – 16:30

 • MIERCURI 08:00 – 16:30

 • JOI 08:00 – 16:30

 • VINERI 08:00 – 14:00

TERMENE ELIBERARE DOCUMENTE
 • Termen legal eliberare act de identitate este de 30 de zile 

 • Termen efectiv eliberare a cărții de identitate la nivelul SPCLEP Trivalea este de 5 zile lucrătoare 

 • Termen efectiv eliberare carte identitate provizorie – 1 zi lucrătoare.

 • Termen efectiv înscriere mențiune de stabilire a reședinței  în actul de identitate este de 1 zi lucrătoare.

Excepție fac cazurile care necesită verificări suplimentare.

 Important!!!

—————————————————————————–

În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea actului de identitate într-un termen mai scurt de 5 zile lucrătoare ,acesta va depune o solicitare în acest sens adresată Coordonatorului S.P.C.L.E.P. Cererea trebuie însoţită de dovada urgenţei , iar serviciul nostru va încerca rezolvarea ei într-un timp mai scurt, în măsura posibilităţilor

Descarcati formular

Click aici si descarca cerere solicitare termen mai scurt eliberare CI.

—————————————————————————–

Camera mobila

Aducem la cunoştinţa  persoanelor care nu deţin acte de identitate valabile şi care, din cauza stării de sănătate, nu se pot prezenta la sediul nostru faptul că, potrivit prevederilor legale în materie de Evidenţă a Persoanelor, au posibilitatea de a solicita sprijin  unităţilor  administrativ teritoriale arondate s.p.c.l.e.p sau se pot adresa direct SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TRIVALEA-MOŞTENI  cu solicitări privind deplasarea  cu staţia mobilă a lucrătorilor din cadrul S.P.C.L.E.P.  TRIVALEA-MOŞTENI în vederea preluării cererii privind eliberarea actului de identitate, a documentelor necesare, precum şi a  preluării imaginii.

————————————————————————
Având în vedere prevederile Codului civil, conform cărora:

 • Locuinţa familiei este ,,locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii,,
 • ,,Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului,,
 • Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia,,

    În lipsa notării locuinţei familiei în cartea funciară, soţul care nu şi-a dat consimţământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soţ, cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuinţă a familiei.

Precizăm faptul că obligativitatea de a informa funcţionarul de evidenţă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei revine găzduitorului

Prin urmare, este necesar consimţământul scris al celuilalt soţ, în situaţia în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei şi se va prezenta şi documentul justificativ (ex. : extrasul de carte funciară)

INFORMAȚII ELIBERĂRI ACTE

Detalii documente necesareDescarcă formulare eliberări acte

Eliberare CI 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:

 • certificatul de naştere, original cu care se face dovada identitatii si a cetateniei romane
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizeaza si dovada adresei de domiciliu; In cazul in care parintele este cetatean strain, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de sedere permanent.

 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, certificatul/hotărârea de divorţ insotit de acordul parental/hotarirea judecatoreasca de divort definitiv/irevocabil, dupa caz, in situatia in care parintii sunt divortati.

 • documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate

ÎNDRUMĂRI:

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi­tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Eliberare CI 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

 • certificatul de naştere, original;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • documentul cu care face dovada achitarii contravalorii actului de identitate

ÎNDRUMĂRI:

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective. 

Eliberare CI expirare
 

DOCUMENTE NECESARE:

valabile pentru expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;

 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;

 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.

INFORMARE:

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Eliberare CI cetățenie

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie;

 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.

INFORMARE:

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu o copie a certificatului de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Eliberare CI preschimbare

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • buletinul de identitate;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei.

ÎNDRUMĂRI:
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

 

Eliberare CI lipsă documente

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

(CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE)

DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

Eliberare CI schimbare domiciliu din străinătate în România
DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul de naştere, original şi copie;

 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;

 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 • paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul de cetăţenie română emis de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;

 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei

Eliberare CI reședință

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

 • actul de identitate al solicitantului;

 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

 • consimţământul găzduitorului, după caz. 

Sesizare deschidere procedură succesorală

În vederea eliberarii sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale(ANEXA 24) pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu pe raza Comunei Trivalea-Mosteni, persoanele interesate se pot prezenta la Sediul Primariei Comunei Trivalea-Mosteni, prezentand urmatoarele documente:

 • cerere tip(DESCARCĂ ANEXA 23)

 • acte identitate mostenitori, originale si copii

 • certificate de stare civila ale mostenitorilor, originale si copii

 • acte doveditoare ale bunurilor ce sunt obiectul mostenirii(titlul de proprietate, certificate de mostenitor, talon autoturism, etc.), originale si copii

 • certificat de deces al defunctului, certificat de casatorie defunct(dupa caz), original si copie 

 

DE AVUT ÎN VEDERE:

Formularele se pot completa olograf sau pot fi tehnoredactate, cu excepția SEMNATURII  care va fi aplicată pe cerere,  doar olograf, NUMAI   IN FATA LUCRĂTORULUI din cadrul SPCLEP.

În cazul tiparii cererii de pe site aceasta trebuie să fie format A4 pe o singură foaie , fata-verso, iar în cazul completării olograf, această sa fie facuta cu pix de culoare albastru.

FORMULARE ONLINE

Accesează secțiunea dedicată Publicațiilor de căsătorie:

Publicații căsătorie